Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych  

jest  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

41 – 902 Bytom, ul. Orląt Lwowskich 12 b

dane kontaktowe inspektora:

Inspektor IOD  w SPS nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu – Pan Maciej Zadora, mail: iod_edu@um.bytom.pl

 Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1.      w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 4.5.2016 PL Dz. U. UE L 119/1;

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59);

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 159);

·         akty wykonawcze do w/w ustaw;

2.      odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;

3.      dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4.      osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679); dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

5.      podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;

6.      w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.