O szkole

Szkoła kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w zakresie szkoły specjalnej stopnia podstawowego.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Celem nadrzędnym szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie i pełnej integracji z nim poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie.